Osvědčený konsenzus s klienty

S našimi klienty spolupracujeme především na bázi dlouhodobé spolupráce. Každý vzdělávací projekt nebo služba je originál, stylizovaný na základě záměru klientů. Specializujeme se na vzdělávání interního charakteru.

Sestavení reálného projektu má několik systematických fází, které ladíme spolu s klientem ke vzájemné shodě.

Příprava

V rámci přípravné fáze, před realizací vzdělávacího programu, vycházíme z informací získaných během osobních konzultací s klientem. S využitím analýz rozvojových potřeb a diagnostických technik jsme schopni přesně určit a definovat aktuální stav znalostí, dovedností, potenciálu, ale i vztahů ve skupině i mezi jednotlivci. Přípravnou fázi vnímáme jako velmi důležitou před realizací každého úspěšného programu.

Realizace

Po oboustranném doladění koncepce vzdělávacího programu, jeho cíle, zaměření, formy a délky připravujeme výukové materiály – jedinečné a specifické pro každou vzdělávanou skupinu či jednotlivce. Instrukční listy a případové studie vlastní profesionální know how specializovaného lektora. Obsahovou náplň rozvojových modulů lze flexibilně modifikovat během realizace programu dle aktuálních vyhodnocení a dle potřeb účastníků.

Po realizaci uskutečňujeme společné setkání za účasti našeho lektora s cílem vyhodnotit vzdělávací program a doporučit témata nebo oblasti pro pokračovací nebo rozvojové aktivity.

Způsob vyhodnocení a zajištění zpětné vazby pro management a pro účastníky

Během programu realizujeme osobní jednání se zadavatelem za účelem průběžných zpětných vazeb, případných modifikací programu nebo reagování na aktuální požadavky.

Rozvojové kurzy končí standardně sumarizací probraných témat a zpracováním Osobního rozvojového plánu (ORP) každým účastníkem. ORP je po návratu na pracoviště využíván jako podklad pro diskusi při cílových, motivačních a kariérových rozhovorech mezi pracovníkem a jeho nadřízeným.

Tři týdny po ukončení vzdělávacího programu může proběhnout dotazníkové šetření (např. v elektronické podobě), které připomene účastníkům jejich závazky učiněné na kurzu, osvěží klíčové informace a po vyhodnocení ukáže stabilitu získaných znalostí či dovedností, včetně jejich aplikace v profesní praxi.

Hodnocení lektora - lektor porovnává úrovně znalostí a dovedností účastníků programu na začátku i na konci výcviku (hodnocení po každém kurzu, celkové hodnocení po programu). Vypracovává písemnou „Závěrečnou zprávu“ obsahující informace o průběhu kurzu a doporučení pro další rozvoj účastníků, kterou předkládáme spolu s osobní prezentací.

Prohloubení a upevnění získaných znalostí a dovedností z absolvovaného tréninku můžeme podpořit realizací následného „Follow up“ – workshopu nebo individuálního koučování. Případnou realizaci „Follow up“ - workshopu nebo individuálního koučování doporučujeme v období cca čtyři až deset týdnů po tréninku.

Naše hodnotící dotazníky nebo hodnotící dotazníky našeho klienta zajišťují zpětnou vazbu účastníků programu (průběh a obsah) vždy na závěr každého realizovaného modulu. Po realizaci programu předáváme managementu zpracované výstupy.

Součástí osobní prezentace je předání výstupů z hodnotících dotazníků a originálů hodnotících dotazníků, Vaše zpětné vazby k programu, informace o průběhu modulu z pohledu lektora a společné vyhodnocení modulu.

Se zadavatelem a s přímým nadřízeným účastníků analyzujeme konkrétní aplikace znalostí a dovedností účastníků programu v praxi.